01.07.2014

Saopštenje sa IX sednice GO UGS NEZAVISNOST od 30.06.2014.- Zakon o radu

Na IX redovnoj sednici Glavnog odbora UGS NEZAVISNOST, održanoj 30. juna 2014. godine, razmatrana je situacija vezana za proces izmena i dopuna Zakona o radu i dogovorene su naredne aktivnosti Sindikata na ovom planu.

Glavni odbor je ocenio krajnje nekorektnim i suprotnim načelima istinskog socijalnog dijaloga, ponašanje i delovanje Vlade, odnosno njenih predstavnika i najviših rukovodilaca tokom i po završetku ''pregovora''. Ta se nekorektnost i neprincipijelnost ogleda u neravnopravnom položaju pregovarača, posebno predstavnika sindikalnih organizacija, zbog:

• medijske blokade (posebno UGS NEZAVISNOST);
• iznošenja nepotpunih ili netačnih informacija u javnosti o institutima o kojima se pregovara, o stepenu usaglašenosti, odnosno neusaglašenosti;
• stalnog ''pritiska'' jednostranim utvrđivanjem i objavljivanjem vremena i načina donošenja Zakona, bez bilo kakve prethodne konsultacije, a kamo li usaglašenih stavova o tome kada se sa izmenama Zakona ide na Socijalno-ekonomski savet, kada na Vladu, odnosno kada Zakon ulazi u skupštinsku proceduru;
• pokušaja izazivanja sukoba između realnog i javnog sektora, odnosno zaposlenih u njima, kroz potenciranje teze kako neka rešenja idu ili ne idu u korist jednog ili drugog sektora;
• stvaranja lažnog utiska u javnosti o ''podršci'' nametnutim izmenama Zakona od strane međunarodne javnosti – Američke privredne komore, Saveta stranih investitora, MMF-a, Svetske banke....;
• nepoštovanja dogovora postignutih između najviših predstavnika Vlade i reprezentativnih sindikata,
• i dr.

Zbog svega toga, Glavni odbor UGS NEZAVISNOST je, jednoglasno, doneo sledeće odluke:

1. Članovi Pregovaračkog tima iz UGS NEZAVISNOST, uz konsultacije i dogovor sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, je spreman da učini dodatne napore kako bi se postigao za sve strane prihvatljiv kompromis o izmenama i dopunama Zakona o radu, uz uslov da se time ne umanjuju i onako niska stečena prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada;

2. UGS NEZAVISNOST su spremni na otvoren, konstruktivan i argumentovan razgovor sa prdstavnicima Vlade i drugih domaćih i stranih institucija koje, navodno, iniciraju i podržavaju, izmene Zakona o radu, na štetu zaposlenih;

3. UGS NEZAVISNOST traži da se odmah prestane sa prljavom kampanjom protiv Sindikata i njegovih predstavnika, od strane nekih medija i pojedinaca, u cilju dezavuisanja naših stavova i aktivnosti koje vodimo na očuvanju i unapređivanju radno-pravnog, ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih i da imamo ravnopravan i pravedan tretman u svim sredstvima javnog informisanja;

4. Glavni odbor ovlašćuje Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST (u proširenom sazivu sa predsednicima granskih sindikata koji ne participiraju u radu Izvršnog odbora) da, u funkciji Kriznog štaba, stalno zaseda, inicira, vodi i koordinira sve naredne aktivnosti vezane za izmene i dopune Zakona o radu, kao i drugih za zaposlene značajnih zakonskih rešenja - posebno Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju. Preporučuje se granskim sindikatima NEZAVISNOST da donesu istovetnu odluku, odnosno da njihovi izvršni odbori preuzmu funkciju kriznog štaba;

5. Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST će, nakon sutrašnjeg sastanka predsednika UIGS NEZAVISNOST i SSSS sa premijerom Vučićem i ministrom Vulinom, u funkciji Kriznog štaba, usvojiti konkretan predlog mera i aktivnosti na zaštiti prava zaposlenih, koji će uz, dodatne napore za afirmaciju socijalnog dijaloga na rešavanju ovih problema, predvideti i mogućnost drugih mera i metoda sindikalne borbe - proteste, blokade, štrajkove....

Pozivamo Vladu Republike Srbije, pre svega Premijera i resornog Ministra, kao i Uniju poslodavaca Srbije, da preispitaju svoje stavove i odluke koje se odnose na izmenu radnog zakonodavstva te da, u dogovoru sa svim relevantnim društvenim činiocima, među kojima posebnu ulogu imaju reprezentativni sindikati, uz konsultaciju stručne javnosti, pokušaju da pronađu realnija, objektivnija i pravednija rešenja za izlazak iz ekonomske situacije u kojoj se nalazimo. Rešenja koja, kroz izmenu Zakona o radu nude, mnogo više ''koštaju'' nego što bi bio njihov doprinos stabilizaciji i izlasku iz krize.