17.06.2015

VRELO RADNO LETO

Umesto uobičajenog smanjenja radnih aktivnosti tokom letnjih meseci, u Pošti Srbije je u toku niz bitnih i velikih poslova koje je neophodno završiti pre uvođenje nove organizacije, odnosno 1. oktobra, ali i zbog obezbeđenja dugoročne stabilnosti čitavog sistema. U sve aktivnosti su maksimalno uključeni i reprezentativni sindikati.

Direktor Pošte Srbije Milan Krkobabić imenovao je 16. juna komisiju za izbor rukovodećih kadrova, u kojoj su i predstavnici reprezentativnih sindikata. Takođe i nekoliko drugih važnih komisija već uveliko radi – komisija za izradu novog Pravilnika o statistici i normama, na osnovu koga će se proveriti metodologija kalkulacije prihoda i troškova obračunatih po troškovnom principu, iz čega treba da proizađe i predlog modela varijabilnog obračuna zarada, kako bi se više nagradile one kolege koje daju najveći doprinos; zatim komisija koja treba da odredi optimalan broj izvršilaca kako u tehnologiji tako i u administraciji, kao i komisija čiji je zadatak da sagleda mogućnosti za vraćanje objekata nekadašnjeg Društvenog standarda Pošti. U toku je i veliki posao na definisanju odnosa sa Telekomom uoči njegove privatizacije.

Kada je reč o zaradi iz dobiti, napominjemo da je početkom juna Vlada Srbije dala saglasnost na Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu. Na osnovu toga je Izvršni odbor Preduzeća doneo Odluku o predlogu Odluke o raspodeli dobiti, kojom je precizirano i učešće zaposlenih u dobiti. Po Zakonu o javnim preduzećima, sada je potrebno da odluku o raspodeli donese i Nadzorni odbor Preduzeća, a potom da se dobije i saglasnost osnivača, to jest Vlade Republike Srbije. Isplata će biti moguća tek kada se ispoštuje čitava procedura, a sve drugo su nedobronamerne glasine.