13.08.2020

Dopis predsednici Vlade RS u vezi eko takse

Poštovana predsednice Vlade,

Obraćam Vam se u vezi Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koja nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Službeni glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019).

Imajući u vidu pretežnu delatnost kojom se sindikati bave, unapređenje radno-pravnog, ekonomskog i socijalnog položaja članova sindikata i svih zaposlenih, ne možemo da shvatimo opravdanost i svrhu donošenja Uredbe kojom je delatnost sindikata svrstana u Odeljak III – Delatnosti koje imaju mali uticaj na životnu sredinu. Kako delatnost zaštite i unapređenja radno-pravnog položaja zaposlenih može negativno uticati na životnu sredinu?

UGS NEZAVISNOST u svom sastavu ima deset granskih sindikata u koji su učlanjena povereništva koja su organizovana kod poslodavaca koji se bave različitim oblicima delatnosti. Pravni subjektivitet povereništva stiču upisom u Registar sindikalnih organizacija koji se vodi kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitalja, a ne u Agenciji za privredne registre. Logično je da poslodavci, kod kojih je osnovan sindikat, prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju plaćaju ekološku taksu, ali organizacije sindikata kod tih poslodavaca ne obavljaju delatnost poslodavca, već sasvim drugu – zaštitu i unapređenje radno-pravnog položaja svojih članova. Sindikati se, kao odgovorni socijalni partneri, kroz socijalni dijalog bore za unapređenje bezbednosti i zaštitu zdravlja zaposlenih, a jedan od važnih elemenata je i rad u zdravoj, ekološki čistoj sredini.

UGS NEZAVISNOST se finansira isključivo iz članarine svojih članova i usmerena je na sindikalne aktivnosti. Primena Uredbe bi imala za posledicu da jedan broj sindikalnih povereništava ne bi mogao da obavlja svoju osnovnu delatnost što bi moglo imati za posledicu gašnje sindikalnih povereništava.
Smatramo da ćete razmotriti navedene argumente i doneti zaključak da je neophodno doneti Uredbu o izmeni Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koja nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, kojom ćete brisati iz delatnosti razvrstane u Prilogu prema kriterijumima iz član 2. stav 3. ove Uredbe delatnost sindikata.

S poštovanjem,

UGS NEZAVISNOST
prof.dr Zoran Stojiljković, predsednik