05.12.2014

PISMO PREMIJERU ALEKSANDRU VUČIĆU

Poštovani,

Prilikom našeg poslednjeg susreta, obavestio sam Vas o problemu sa kojim se UGS NEZAVISNOST već godinama sreću, a koji je u poslednje vreme eskalirao. Radi se o tome da, bez obzira na zakonska rešenja i zvanično tumačenje nadležnih organa i iinstitucija, Poreska uprava insistira na plaćanju poreza i doprinosa, kao i drugih davanja na izdatke iz sindikalne članarine. Budući da se mi držimo zakona i zvaničnog tumaćenja i mišljenja nadležnih organa, i na isplate iz sredstava sindikalne članarine, ne uplaćujemo poreze i doprinose, protiv ovlašćenih lica naših sindikalnih organizacia i granskih sindikata pokreću se istrage i krivični postupci i preti im se plaćanjem kazne i zatvorom, zbog utaje poreza.

O čemu se, konkretno radi.

UGS NEZAVISNOST se finansiraju isključivo od članarine svojih članova. Ta se članarina uplaćuje od neto zarade svakog našeg člana – što znaći da su već plaćeni porezi i doprinosi, Dakle, FINANSIRAMO SE ISKLJUČIVO OD LIČNIH SREDSTAVA NAŠIH ČLANOVA. Članarina se u određenom procentu, u skladu sa našim Statutom, deli na sindikalno povereništvo kod poslodavca, granski sindikat kome pripada i UGS NEZAVISNOST kao sindikalnu centralu. TA SE SREDSTVA KORISTE ISKLJUČIVO ZA SINDIKALNE AKTIVNOSTI, bez obzira da li se radi o konkretnim akcijama, solidarnoj pomoći, naknadama za određene sindikalne aktivnosti, obuke, troškove putovanja sindikalnih aktivista ili refundaciju troškove koje sindikalni aktivisti imaju vršeći sindikalne aktivnosti (sastanci, pregovori, kampanje...), kao i za sredstva neophodna za sindikalne aktivnosti (propagandni i drugi materijali i rekviziti, plakati, flajeri...).

Konkretan primer:

Naš sindikalni aktivista iz Vranja ili bilo kog drugog dela Republike, dolazi na sastanak (seminar, protest...) sopstvenim kolima. On ne naplaćuje korišćenje sopstvenog prevoza, amortizaciju..., samo mu se, u skladu sa odlukom našeg izvršnog organa, refundiraju sredstva za utrošeni benzin i minimalna naknada za druge stvarne troškove (hranarina), i to sredstava koje su on i njegovi kolege, uplatili kroz članarinu, od sopstvene neto zarade. Po tumačenju Poreske uprave, na ta, refundirana sredstva, mi smo obavezni da platimo porez. Zbog čega, po kom osnovu, kakva je tu radnja ili transakcija obavljena koja bi to zahtevala?

Nama za zauzimanje stava i postupanje, osim zdrave pameti i logike da se po istom osnovu ne mogu dva i više puta uplaćivati bilo kakva davanja, pa ni porez i doprinosi, služe i mnoga zvanična mišljenja Ministarstva finansija, data na zahtev, kao npr: broj:414-00-287/96-04, dato još 1997; broj: 414-00-137/2001-04 iz 2001, kao i broj:414-0042/2009-04 iz 2010 godine. Ista tumaćenja, odnosno mišljenja, objavljena su, u više navrata, i u izdanjima CEKOS-a, kao i u časopisu ''Privredni savetnik'' koji ima licencu i funkciju tumačenja usvojenih propisa.

Sve je na našoj strani, osim Poreske uprave koja, na anonimnu prijavu i, navodno, prema pravu na sopstvenu procenu u svakom konkretnom slučaju, traži razloge da se meša u unutrašnje sindikalne stvari (npr. pitanje: ''Otkud vam pare za onolike plakate i flajere prilikom kampanje DOSTA''), da ometa realizaciju naših programa i planova (privođenje na informativne razgovore i uzimanje izjava čelnika našeg Sindikata) i u javnosti, stvara sliku o ''mutnim poslovima'' sindikata i na taj način, direktno i indirektno, nanosi štetu našoj organizacijii i sindikalnom pokretu u celini. Na taj način ova ustanova, umesto da kontroliše zakonitost poslovanja privrednih i drugih subjekata, direktno krši Ustav, Zakon o radu i druge zakonske propise Republike, kao i međunarodne norme utvrđene konvencijama Međunarodne organizacije rada, ratifikovanim od strane naše zemlje.

Posebno smo ogorčeni što se ovo dešava samo UGS NEZAVISNOST, iako svi sindikati postupaju isto. To nas navodi na zaključak da nije u pitanju kontrola zakonitosti u našem poslovanju, već, jedna od mnogobrojnih, najverovatnije naručenih hajki na UGS NEZAVISNOST, kao nezavisnu, samostalnu i reprezentativnu sindikalnu organizaciju. Pitamo se gde je Poreska uprava kada treba proveriti po kom zakonu i osnovu se nekim kućnim, u društvu potpuno marginalnim sindikatima, iz državne kase uplaćuju ogromne sume (primer Elektroprivrede). O tome smo Vas i mi izveštavali u više navrata, sa konkretnim dokazima.

U našem razgovoru, izrazili ste nevericu da je to moguće, tvrdeći, kao i mi, da za to nema osnova. Zbog toga Vas molim, da nam takav Vaš lični stav, kao i stav institucije kojoj ste na čelu, dostavite u pisanoj formi, da to predočimo nadležnima iz Poreske uprave, kako bi nas ostavili na miru i dozvolili da ostvarujemo svoja Ustavom, zakonima i konvencijama MOR-a zagarantovana prava i autonomiju sindikata.

O ovom našem zahtevu, upućenom Vama, kao i o odgovoru koji ćemo dobiti od Vas, obavestićemo naše članstvo, međunarodne sindikalne organizacije čiji smo punopravni članovi (a koji su obavešteni o ovoj situaciji), kao i širu javnost.

Zbog težine i značaja ovog problema, kao i hitnosti njegovog rešavanja, odgovor od Vas očekujemo u najkraćem mogućem vremenu.


S poštovanjem

Za UGS NEZAVISNOST

Branislav Čanak, predsednik