12.11.2020

DOPIS RESORNOM MINISTARSTVUSindikat Nezavisnost Pošte Srbije, uputio je dopis resornom ministru Tatjani Matić u kome je obaveštava da u delatnosti pošte postoji veliki problem u efikasnoj organizaciji posla zbog nedostatka radne snage. Zabrana zapošljavanja sve više utiče na kvalitet usluga u ovoj delatnosti.

Članom 27E Zakona o budžetskom sistemu, korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos na neodređeno vreme radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2020. godine. S tim u vezi, u Pošti Srbije do kraja godine više od 450 mladih, izuzetnih kadrova, koji rade na tehnološkim radnim mestima, su napunili ili će napuniti dve godine rada na određeno vreme. Budući da, shodno Zakonu o radu, ne mogu da rade duže od dve godine, izuzev zamene odsutnog zaposlenog, potrebno je da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme, kako bi se obezbedio kontinuitet rada sa već obučenim kadrovima. S obzirom da je članom 27 E stavom 35. predviđen izuzetak i da postoji mogućnost da se radni odnos na neodređeno vreme može zasnivati uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva, Sindikat Nezavisnost Pošte Srbije pokreće inicijativu za podnošenje predloga za davanje saglasnosti tela Vlade, za navedeni broj izvršilaca.
Napominjemo da ovo nisu novi izvršioci, već je samo u pitanju preobražaj radnog odnosa sa određenog na neodređeno vreme, kao i da su, za ove izvršioce, Programom poslovanja za 2020. godinu, obezbeđena sredstva za zarade.