02.09.2014

NOVI ZAKON O PIO - KRŠENJE KONVENCIJA MOR-A

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Narodna skupština Republike Srbije

Zakonodavni odbor

Zaštitnik građana


Poštovani,

Obraćamo vam se da vas upozorimo na drastično kršenje osnovnih principa socijalnog dijaloga, kao i međunarodnih normi i standarda utvrđenih domaćom legislativom i konvencijama Međunarodne organizacije rada, u postupku donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

Naime, socijalni partneri, uključujući i UGS NEZAVISNOST, nisu imali, ni formalno, mogućnost da kroz javnu raspravu, učešće u radu tripartitne radne grupe ili kroz raspravu na Socijalno-ekonomskom savetu Republike (što je, inače, zakonska obaveza), na bilo koji način, učestvuju u definisanju ili formulisanju izmena i dopuna Zakona o PIO.

Iako ni ranije socijalni dijalog nije u potpunosti funkcionisao, reprezentativni socijalni partneri su, svih prethodnih godina, imali priliku da kroz učešće u radu tripartitnih organa i radnih tela, barem formalno, učestvuju u procesu izmena i dopuna zakona o PIO (jer se samo na to i svela čitava ''reforma'' sistema PIO) iznesu i argumentuju svoje stavove, od kojih su neki bili čak i prihvaćeni.

Međutim, drastičnim kršenjem Ustava, zakona i drugih normativnih akata kojima se reguliše rad i funkcionisanje državnih organa i institucija, resorno Ministarstvo i aktuelna Vlada Republike Srbije prekršili su i međunarodne norme i standarde, utvrđene konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada, kao i uredbe i druge dokumente EU, na koje se, uzgred budi rečeno, stalno pozivaju.

Osim protivustavnog i protivzakonskog izbacivanja socijalnih partnera, pa tako i UGS NEZAVISNOST kao reprezentativne sindikalne centrale, iz procesa donošenja, a time i uticaja na sadržaj Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, svoje nakaradno shvatanje sociijalnog dijaloga, potvrdili su i odredbama Zakona o upravljanju Fondom PIO.

Umesto da, budući da se kunu u Evropu, sistem upravljanja Fondom PIO usklade sa evropskim standardima koji ovakve institucije tretiraju kao institucije društvene solidarnosti u čijem upravljanju direktno učestvuju oni koji izdvajaju sredstva (zaposleni, odnosno njihovi relevantni predstanvnici) i korisnici tih sredstava, a ne isključivo Vlada, odnosno resorno Ministarstvo, novim Zakonom socijalni partneri su, bukvalno, izbačeni iz Upravnog odbora Fonda PIO. Sindikati su dobili jedno mesto, udruženja poslodavaca - jedno i udruženja penzionera – jedno, naspram četiri mesta za Vladu, odnosno za resorno Ministarstvo. Dakle, u najboljem slučaju, čak i da se svi ostali učesnici u radu Upravnog odbora u svemu slože, Vlada ima većinu. Znači, ostali učesnici, ukoliko pristanu na to, treba da budu ikebana, ali i saučesnici odgovorni za donete odluke, na koje ne mogu da utiču. Očigledno, da je upravo ova izmena Zakona bila najvažnija, jer, iako Zakon stupa na snagu tek 1. januara 2015. godine, jedino je ovaj član, koji menja strukturu Upravnog odbora u korist Vlade, stupio na snagu odmah.

Naravno, u takvoj situaciji Nadzorni odbor je nepotreban, pa je, izmenama Zakona, ukinut. Neće Vlada valjda sama sebe da nadzire i kontroliše.

Aktuelnoj, ‘’reformskoj’’ Vladi ni to nije bilo dosta. Otišli su korak dalje i, umesto da reprezentativnim sindikatima ostave da se dogovore o tome ko će ih predstavljati u Upravnom odboru, sami su odlučili koji od reprezentativnih sindikata će učestvovati u radu ovog tripartitnog organa i samo su od njega tražili da predloži svog predstavnika. Suprotno odredbama konvencija MOR-a i domaće legislative, u ovom slučaju su, ponovno uveli termin - večinski sindikat, iako se zna da naš Zakon poznaje samo reprezentativne sindikate i one koji to nisu. Pri tome, uslov za reprezentativnost nije samo broj članova, već i drugi veoma važni kriterijumi, kao što su: nezavisnost od političkih partija, finansijska samostalnost i nezavisnost, potrebna infrastruktura... i dr.

Vlada ima obavezu da socijalnim partnerima i građanima ove zemlje, ali i institucijama EU (posebno u pregovorima o ulasku Srbije u EU, u okviru Poglavlja o socijalnom dijalogu), objasni koji to model socijalnog dijaloga primenjuje i u kojoj demokratskoj zemlji u Evropi ili svetu se on praktikuje. Sigurni smo da će tada pasti maske i da će svima, i u zemlji i van nje, pa i onima koji su oduševljeni ‘’reformskim’’ potezima nove Vlade, biti jasno da u ovoj zemlji NEMA NI SOCIJALNOG DIJALOGA NI DEMOKRATIJE.

Oni koji su osmislili ovakav socijalni dijalog i koji učestvuju u njemu, moraće da snose i odgvornost za posledice koje će takvo ponašanje, neminovno, proizvesti.

Da li je, čak i da se postignu neki pozitivni pomaci (u šta, iskreno, sumnjamo) gaženje osnovnih principa demokratije i socijalnog dijaloga, dozvoljena cena za to?

Neobjašnjivo je, mada smo uvereni da nije slučajno, da se sve ove ‘’reformske’’ izmene dešavaju u vreme kada su Upravni i Nadzorni odbor Fonda PIO, upravo na inicijativu predstavnika socijalnih partnera, pokrenuli aktivnosti na restruktuiranju Fonda i konačnom rešavanju pitanja imovine Fonda PIO. Da li je baš to nekome zasmetalo? Napominjemo da Vlada, u vreme kada je takva inicijativa pokrenuta i kada su postignuti prvi pozitivni rezultati, više od godinu dana nije čak ni imenovala svoje predstavnike u organe Fonda (verovatno od silne brige za stanje u ovoj oblasti), a da je sada, bez rasprave i odluke Upravnog odbora Fonda PIO (jer još nije zvanično ni konstituisan) oglasila za prodaju (privatizaciju) najbolje objekte u vlasništvu Fonda, namenjene rehabilitaciji i lečenju penzionera.

I još nešto što, očigledno, govori o motivima i razlozima usvojenih izmena Zakona o PIO. Smanjenje broja članova Upravnog i ukidanje Nadzornog odbora, objašnjeno je potrebom za štednjom. Pri tome, od Vlade (ni u prethodnom ni u ovom sazivu) nije stigao odgovor, čak ni formalno, na zahtev (ili predlog) UGS NEZAVISNOST da se predstavnici Vlade i socijalnih partnera u tripartitnim organima angažuju bez ikakve naknade. Poslednji put takav predlog je gospodinu Vučiću, od strane UGS NEZAVISNOST, zvanično upućen krajem jula ove godine. Odgovor koji smo dobili, nakon više od mesec dana, nije iznenadio. Obavešteni smo da će naše pismo proslediti Ministarstvu rada.

Imajući u vidu sve navedeno, molimo vas da, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim obavezama i ovlašćenjima, preduzmete adekvatne mere. Obaveštavamo Vas i da će UGS NEZAVISNOST, vezano za ovaj problem, pokrenuti inicijativu pred Ustavnim sudom, za ispitivanje ustavnosti i zakonitosti donetog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, kao što smo uradili i za Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu.


S poštovanjem

UGS NEZAVISNOST

Branislav Čanak, predsednik