07.11.2014

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Granski sindikati javnih, saobraćajnih i komunalnih delatnosti, prosvete, saobraćaja i telekomunikacija, zdravstva, uprave i pravosuđa, kao i sindikati javnih preduzeća u oblasti industrije, energetike i metala, kulture i medija „Nezavisnost“ najoštrije osuđuju i izražavaju svoj protest i protivljenje zbog Odluke Vlade Republike Srbije o usvajanju Zakona o umanjenju zarada u javnom sektoru.

Smatramo da se nijedna ozbiljna reforma ne može bazirati isključivo na smanjenju rashoda, već, pre svega, na povećanju prihoda, odnosno stvaranju adekvatnih preduslova, povoljnog pravnog, ekonomskog i administrativnog okruženja za veća ulaganja, povećanju konkurentne proizvodnje, a time i BDP-a, iz koga bi se mogli podmiriti svi realni rashodi, uključujući i javne rashode.

Očigledno je da će ova mera o „privremenom“ umanjenju plata u javnom sektoru biti primenjena na duži period, kao i da je Vlada nastavila da donosi odluke na isti način kao i do sada: ad hoc, bez ikakvih konsultacija sa reprezentativnim i relevantnim socijalnim partnerima u Republici Srbiji i bez jasne vizije i procene efikasnosti na taj način donetih odluka. Na ovaj način koncipirane „mere štednje“ u potpunoj su suprotnosti sa principom socijalne pravde i za posledicu će imati prebacivanje tereta finansijske i ekonomske krize u Srbiji isključivo na leđa zaposlenih u javnom sektoru. Kakve su to mere štednje kada se, rebalansom budžeta, povećavaju izdvajanja za političke stranke (za 650 miliona dinara), u vreme kad je deficit u budžetu za 49 miliona dinara veći od planiranog?

Teret finansijske i ekonomske krize i, time uzrokovanih neophodnih ušteda, treba svi jednako da podnesu, a ne da se teret prebaci samo na jedan segment društva: zaposlene u javnom sektoru. Granski sindikati koji, u okviru UGS NEZAVISNOST, okupljaju zaposlene u javnim delatnostima insistiraju na stavu da je, u cilju konsolidacije finansijskog stanja u državi i ublažavanja posledica ekonomske krize, neophodnio sistemsko rešenje i sprovođenje konkretnih efikasnih mera, među kojima su najznačajnije sledeće:

1.povećanje stepena naplate dugogodišnjih neuplaćenih poreza i doprinosa;

2.kontinuirana i efikasna kontrola tekuće naplate poreza i doprinosa;

3.sveobuhvatne i koordinirane aktivnosti svih državnih institucija, u cilju smanjenja obima neformalne ekonomije i njenog prevođenja u legalne tokove;

4.uvođenje oštrijih kaznenih mera i bolja organizovanost državnih institucija u njihovom sprovođenju, odnosno sankcionisanju nepoštovanja i odsustva primene finansijskih propisa Republike Srbije;

5.momentalno zaustavljanje prakse nekontrolisanog političkog zapošljavanja u državnom/javnom sektoru;

6.hitno smanjenje broja nepotrebnih agencija čiji je osnivač Vlada Republike Srbije i smanjenje zarada direktorima agencija koje nastavljaju sa radom;

7.smanjenje zarada direktorima javnih preduzeća koje su višestruko veće čak i od zarada najviših državnih funkcionera.

Granski sindikati koji okupljaju zaposlene u javnim delatnostima u UGS NEZAVISNOST su svesni razmera zaduženja u kome se nalazi čitavo društvo, ali principijelno ostaju pri stavu da se štednja mora ostvariti na odgovoran i društveno pravedan način. To mora da se uradi bez ozbiljnijeg ataka na, ionako nizak, standard usluga koje pruža javni sektor – posebno u zdravstvu, obrazovanju, kao i u slučaju prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja. Linearno smanjenje zarada u javnom sektoru neće postići planirani efekat, već će samo dovesti do prevođenja velikog dela zaposlenih u javnom sektoru u socijalno ugroženu kategoriju, što će izazvati nove dugoročno štetne posledice. U pitanju je samo još jedan u nizu kozmetičkih poteza Vlade koji neće ostvariti značajnije efekte na smanjenje javne potrošnje.

Granski sindikati »Nezavisnost« koji pripadaju javnom sektoru, s toga, ne podržavaju ovu »reformsku« meru Vlade Republike Srbije i osuđuju je kao demagogiju, odnosno zavaravanje međunarodne i domaće javnosti i skretanje pažnje sa suštinskog problema: nepostojanja usaglašene i realne strategije razvoja, kako javnog sektora, tako i celokupne privrede Republike Srbije.GS JSKD NEZAVISNOST

Milan Simić, predsednik, s.r.


GS PROSVETE NEZAVISNOST

Tomislav Živanović, predsednik


GS SITEL NEZAVISNOST

Aleksandar Titović, predsednik, s.r.


GS ZDRAVSTVA NEZAVISNOST

Zoran Ilić, predsednik, s.r.


GS UPIP NEZAVISNOST

Dragan Čabrić, predsednik, s.r.


GS IER NEZAVISNOST

Milorad Panović, predsednik, s.r.


GS KiU NEZAVISNOST

Dragan Milanović, predsednik s.r.


GS MEDIJA NEZAVISNOST

Branislav Čanak, predsednik s.r.