29.04.2014

SINDIKAT ,,NEZAVISNOST“ ZAŠTITIO POŠTARE

Preuzmite dokument

Poštovani članovi sindikata,


Od strane Direkcije za poštansku mrežu radnim jedinicama upućen je dana 11.04.2014. godine dopis, broj 2014-53705/1, o početku realizacije prve i druge faze proširenja teritorije za dostavu paketa definisane Uputstvom o organizaciji specijalizovanog prijema i dostave.

Navedeni dopis je imao formu radnog naloga i njegova realizacija je trebala da započne najkasnije do 05.05.2014. godine. Pored ostalog, sadržao je i obavezu da pošte vrše dostavu paketa mase do 2 kilograma putem redovne pismonosne dostave (mopedom, biciklom, peške) i to u svim mestima gde nije organizovana specijalizovana dostava. S obzirom na trenutnu opterećenost poštara, nedostatak kadrovskih i tehničkih kapaciteta, nemogućnost korišćenja godišnjih odmora u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, česta vršenja dostave jednog poštara na 2 reona, kao i na moguće sankcije od strane poslodavca u slučaju da se poslovi ne izvrše u predviđenim rokovima, mnogi zaposleni su nam se obratili negodujući zbog ovakve odluke i nemogućnosti da se ona sprovede u praksi.

U vezi sa tim, sindikat „NEZAVISNOST“ je reagovo tako što je sa direktorom Direkcije za poštansku mrežu zakazao i dana 24.04.2014. godine održao sastanak na kome su ga predstavnici upoznali sa svim problemima u dostavi i ukazali na kadrovsku, logističku i tehnološku nemogućnost primene ove odluke i moguće posledice ukoliko se ona ne ukine ili bar ne ograniči.

S obzirom da je odluka Direkcije za poštansku mrežu proistekla iz obaveze koju je propisala Republička agencija za poštanske usluge (RAPUS), predstavnici sindikata su argumentima uspeli da dogovore i izdejstvuju ograničenje u vršenju dostave paketa mase do 2 kilograma putem redovne pismonosne dostave što je potvrđeno dopisom broj 2014-53705/6 od 25.04.2014. godine. Ovo rešenje primenjivaće se kao prelazno rešenje do nabavke novih vozila i obezbeđenja potrebnog broja izvršilaca, kada će se preći na treću fazu realizacije proširenja dostave

O načinu dostave paketa mase do 2 kilograma putem redovne pismonosne dostave obavestiće vas radne jedinice.

U Beogradu
28.04.2014 god.

Sindikat JP PTT saobraćaja "Srbija"
"Nezavisnost"