05.12.2014.

PISMO PREMIJERU ALEKSANDRU VUČIĆU

Poštovani,

Prilikom našeg poslednjeg susreta, obavestio sam Vas o problemu sa kojim se UGS NEZAVISNOST već godinama sreću, a koji je u poslednje vreme eskalirao. Radi se o tome da, bez obzira na zakonska rešenja i zvanično tumačenje nadležnih organa i iinstitucija, Poreska uprava insistira na plaćanju poreza i doprinosa, kao i drugih davanja na izdatke iz sindikalne članarine. Budući da se mi držimo zakona i zvaničnog tumaćenja i mišljenja nadležnih organa, i na isplate iz sredstava sindikalne članarine, ne uplaćujemo poreze i doprinose, protiv ovlašćenih lica naših sindikalnih organizacia i granskih sindikata pokreću se istrage i krivični postupci i preti im se plaćanjem kazne i zatvorom, zbog utaje poreza.

O čemu se, konkretno radi.

Opširnije!

04.12.2014.

INICIJATIVA ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA ISPLATA PENZIJA

U S T A V N O M S U D U S R B I J E

Predsedništvo Sindikata penzionera Srbije „NEZAVISNOST“, na sednici održanoj 18.11.2014.godine, donelo je odluku o

INICIJATIVA

ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA ISPLATA PENZIJA („Sl.glasnik RS“ br. 116/14)
sa predlogom za izdavanje privremene mere

OBUSTAVE IZVRŠENjA

PODNOSILAC INICIJATIVE:, Mat.br: 17571966; PIB: 101515083, koga zastupa potpredsednik Mihajlo Đorđević iz Beograd, ul:Ruvarčeva 5, JMBG:2003941710081.
Na osnovu čl. 168. stav 2. Ustava Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 83/06), i čl. 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Sl.gl.“ RS br. 109/07, 99/2011), podnosimo predlog za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, objavljen u „Sl. glasnik“ RS br. 116/14 (u daljem tekstu: Zakon), jer nije u saglasnosti sa Ustavom R.Srbije, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Opširnije!

28.11.2014.

Vučić mi se izvinio, nije znaoBeograd -- Generalna sekretarka Međunanarodne konfederacije sindikata Šaron Barou kaže da mere koje podrazumevaju smanjenje plata i penzija neće pomoći oporavku privrede

Opširnije!

07.12.2014.

Dobijena saglasnost

Na sednici Vlade Republike Srbije odrzanoj 07.12.2014. godine doneta je odluka o davanju saglasnosti za isplatu zarade iz dobiti za zaposlene u Posti Srbije.

Opširnije!

25.11.2014.

SVETSKI SINDIKALNI LIDER U BEOGRADU

Generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata, Šaron Barou, dolazi u četvrtak, 27. novembra 2014. godine, u posetu reprezentativnim sindikalnim centralama, Savezu samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, kako bi sindikatima pružila podršku u borbi protiv urušavanja radničkih prava, nepostojanja socijalnog dijaloga I pokušaja diskreditovanja sindikata u Srbiji.
Barou je lider svetskog sindikalizma i predstavlјa organizaciju koja okuplјa 180 miliona članova, širom sveta. Svojim aktivnostima se potvrdila kao istinski sindikalni borac za prava radnika, socijalnu pravdu, svet bez diskriminacije, u kojem se čuje glas radnika.

Ona će, u okviru posete Beogradu, tokom koje će se sastati I sa predsednikom Vlade Srbije Aleksandrom Vučićem, učestvovati na konferenciji “Ekonomska kriza i socijalni dijalog”, na kojoj će se založiti za bolјi i pravedniji svet, u kojem će radnici zauzeti počasno mesto.

Opširnije!